หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผลงาน
ผลงาน
เกี่ยวกับ NAX
เกี่ยวกับ NAX
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ติดต่อ NAX
ติดต่อ NAX
 
NAX Solution
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Website และ App ท้องถิ่นไทย
ที่ให้บริการตั้งแต่ปี 2549
 

  ข่าวสาร NAX Solution
 
 
 

 
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (20 มีนาคม)  
 

          ความเป็นมางานสาธรณสุขมูลฐานเกิดขึ้นหลัง จากมีคำประกาศ ปฎิญญาสากลเมื่อ ปี2521 ว่าประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ที่จะให้ความร่วมมือทั้งรายบุคคลและเป็นคณะ เพื่อห้บรรลุสภาวะสุขภาพดีถ้วนหน้าภายในปี2543 องค์การอนามัยโลกได้จัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข ซึ่งดำเนินโดยชุมชนหรือที่เรียกว่าสาธารณสุขมูลฐาน อาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้านนั้นมาดัดแปลงมาจากความคิดนี้มีโครงการทดลองที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งนายแพทย์ สมบูรร์ วัชโรทัย ได้ทำไว้โดยคัดเลือกชาวบ้านบางคนมาทำการฝึกอบรม ให้ทำการรักษาพยาบาลอย่างง่ายๆ ในระยะแรกๆ พบอุปสรรคทางสถาบันการศึกษากล่าวว่าเป็นการสร้างหมอเถื่อนจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่คล้ายๆ กันนำเสนอความคิดเรื่องอาสาสมัครเข้าสู่การวางแผนระดับชาติ โดยมีการประชุมปรึกษากันหลายครั้ง ในที่สุดก็ได้รับความเข้าใจทุกฝ่าย
    เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2522 คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้เปลี่ยนคำว่า การสาธารณสุขเบื้องต้น เป็นสาธารณสุขมูลฐาน ดังนั้นอาสาสมัคร(อสม)จึงถือว่า

    วันที่ 20 มีนาคม 2522 เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขด้วย

    กิจกรรม
    จัดให้มีการประกวดเพื่อคัดเลือก อสม ดีเด่น และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน

    หน่วยประสานงาน
    สำนักงานสาธารณสุขมูลฐานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

             กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในปี พ.ศ.2520 ในระยะแรกเป็นไปในลักษณะโครงการทดลองใน 20 จังหวัด โดยดำเนินการทดลองในทุกอำเภอ อำเภอละ 1 ตำบลซึ่งตำบลที่เข้าไปดำเนินการต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  

   1.เคยดำเนินการอบรมผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข (ผสส.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)มาแล้ว  
   2.สะดวกต่อการเข้าไปนิเทศงานและประเมินผล  
   3.มีสถานีอนามัยและมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ

วัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้แก่

   1.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีที่ง่ายประหยัด และทั่วถึง
   2.เพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในชนบท
   3.เพื่อแก้ไขปัญหารักษาพยาบาลหรือดูแลรักษาสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของประชาชน

             ผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพอนามัยของเพื่อนบ้านโดยมิหวังผล ตอบแทนใดๆ เรียกว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   1.มีความสมัครใจที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละ และมีเวลาพอที่จะช่วยเหลือชุมชน
   2.มีความรู้อ่านออกเขียนได้
   3.เป็นผู้ที่ชาวบ้านไว้วางใจ
   4.มีที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในหมู่บ้านนั้น ๆ
   5.มีอาชีพแน่นอนและมีรายได้เลี้ยงตนเอง
   6.ตั้งบ้านเรือนอยู่ในสถานที่ที่ประชาชนไปติดต่อได้ง่าย
   7.ไม่จำกัดเพศ และไม่จำกัดอายุ
   8.ไม่ควรเป็นข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบลขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=109&post_id=30330

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2554 เวลา 08.24 น. โดย จารุวรรณ@naxsolution

ผู้เข้าชม 1643 ท่าน

 
 
 
 
เพิ่มเติม
 
     
  Functions Link
     
  บริการ
     
  NX Engine  
ติดต่อ NAX
 
  056-227-775
  094-636-6646
  sales@naxsolution.com
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ 2549 © บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม 2,007,132 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2549